Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Zyrtar i lartë për Menaxhimin e Projekteve (2)
Shpërndaje
	 	 
 
Republika e Kosovës

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë

Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë , mbështetur në Ligjin nr. 03/L-149, për “Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës”, dhe Rregullores nr. 02/2010, “Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil”, me qëllim të realizimit të procedurave të rekrutimit shpall:

KONKURS

Titulli i pozitës: Zyrtar i lartë për Menaxhimin e Projekteve (2 pozita)

Ref: RN00004216

Njësia Organizative: Drejtoria e Miratimit të Projekteve dhe Zhvillimit Rural  – AZHB

Vendi i punës: Prishtinë

Kategoria funkcionale: Niveli profesional

Koeficienti: 8

Qëllimi i vendit të punës:

– Trajtimi I aplikacioneve,vlerësimi si dhe miratimi I projekteve të zhvillimit rural

Detyrat  kryesore:

 1. Kontrolli administrativ,renditja e dokumenteve,vlerësimi I projekteve të zhvillimit rural dhe miratimi I tyre duke përdorur principin 4 sy...........30 %
 2. Përgatitja e materialeve informuese(broshurave,fletëpalosjeve etj)....10 %
 3. Përgaditja e vendimeve (letrave informuese dhe vendimeve)...............10 %
 4. Trajnime për zyret regjionale dhe komunale sa I përket procedurave ,trajnime personale...........................................................................................10%
 5. Zbatimi I procedurave të IPARD-it,................................................................10%
 6. Kordinimi I brendshëm dhe bashkëpunim me shefin e sektorit të zhvillimit rural dhe personelit tjetër të pagesës dhe departamenteve tjera në ministri..................................................................................................................10%
 7. Kordinime të jashtme me zyrat regjionale të MBPZHR ,bashkëpunimi me këshilltarët e jashtëm........................................................................................12%
 1. Përgaditja e raporteve të punës, takime me drejtorin e PZHR................8%

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Diploma Universitare: Shkenca të Ekonomisë, Bujqësi ,Agrobujqësi ;
 • Përvoja në punë: 3 vite përvojë pune profesionale;
 • Njohuri themelore në bujqësi dhe ekonomi;
 • Njohja e punës me kompjuter dhe aftësitë për të përdorur me efekt: Windovsin, World, Exel Access-in, dhe Microsoft Office;
 • Fleksibilitet dhe aftësi për t’u përballë me situata të reja;

Data e shpalljes së konkursit  me:  31.12.2018

Data e mbylljes së  konkursit  me:  14.01.2019

“Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

“Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës

Aplikacionet e dorëzuara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Aplikacionet e pakompletuara refuzohen.

Për shkak të numrit të madh të aplikacioneve të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Procedura e Aplikimit: Formularët për aplikim mund të merren dhe dorëzohen në Sektorin e Personelit në Agjencionin  për Zhvillimin e Bujqësisë – M B P Z H R , Ndërtesa e Bankës së Lublanës Kati i VII , Zyra nr. 16 ose të  shkarkohen në adresën e internetit të AZHB-së www.azhb-ks.net.

 

TAGS: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, PrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 661
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015
for Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC