Stacioni i Autobusëve
Kryeshef Ekzekutiv
Shpërndaje
	 	 

Në bazë të dispozitave të nenit 21,paragrafi 21.3 të Ligjit nr .03/L-087 për Ndërmarrjet publike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 31/2008) Bordi i Drejtorëve të NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A, Prishtinë, në mbledhjen e mbajtur më datën: 10.12.2018, mori vendim për të shpall:


K  O  N  K  U  R  S

për

Pozitën: Kryeshef  Ekzekutiv i Ndërmarrjes Publike Lokale “Stacioni i Autobusëve” SH.A, Prishtinë.

 1. TË PËRGJITHSHME

Kandidati për këtë post duhet të jetë person me integritet të njohur, i cili i plotëson kushtet e kualifikimit, kriteret e pavarësisë, të ketë përvojë të nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar dhe kushtet tjera të kërkuara me dispozitat e Ligjit për Ndërmarrjet Publike.

Si ndërmarrje dëshirojmë ta çrrënjosim korrupsionin, të rrisim të hyrat dhe zvogëlojmë shpenzimet; mirëpresim aplikacione nga kandidatët që duan të kenë rol udhëheqës në këtë ndryshim interesant për të ardhmen.

 1. MANDATI I KRYESHEFIT EKZEKUTIV

Kryshefi Ekzekutiv emërohet nga Bordi i Drejtorëve për mandatin prej 3(tri) vjetëve, me mundësi të vazhdimit edhe për një mandat. Bordi mund në çdo kohë dhe me shumicë votash ta ndërpresë kontratën me ose pa deklarimin e arsyes.

 1. KOMPENSIMI I KRYESHEFIT EKZEKUTIV

Kompensimi dhe përfitimet e Kryeshefit Ekzekutiv do të përcaktohen nga Bordi i Drejtorëve të ndërmarrjes Publike Lokale “Stacioni i Autobusëve” SHA, në përputhje me deklaratën për politiken e kompensimit në NPL.

 1. PËRSHKRIMI I PUNËVE

-Në bashkëpunim me zyrtarët e tjerë të ndërmarrjes,zbaton politikat zhvillimore të ndërmarrjes,të miratuara nga Bordi i Drejtorëve;

-Është përgjegjës për zhvillimin e aktiviteteve të përditshme të ndërmarrjes;

-Në bashkëpunim me zyrtarët tjerë të ndërmarrjes harton dhe i propozon për miratim, Bordit të Drejtorëve, Planin e Biznesit të ndërmarrjes;

-Posaçërisht kujdeset për ngritjen e imazhit dhe të reputacionit të ndërmarrjes gjatë kontaktit me mediat dhe palët e treta;

-I raporton Bordit të Drejtorëve të ndërmarrjes.

 1. KUALIFIKIMET DHE PËRGADITJA PROFESIONALE

Sipas Ligjit për ndërmarrjet publike, një kandidat për t’u zgjedhur Kryeshef Ekzekutiv në NPL”Stacioni i Autobusëve”SH.A, Prishtinë duhet t’i plotësojë këto kritere:

-Të ketë përgatitje superiore në fushat ekonomike, juridike ose ing. i dipl. i komunikacionit, ing. i dipl. i makinerisë apo ing. i dipl. i Elektros, teknologji-informatikë, shkencat shoqërore si dhe nga fusha të tjera të ndërlidhura me aktivitetet, në të cilat vepron  ndërmarrja;

- Të ketë së paku pesë (5) vite përvojë pune– së paku në një nivel të lartë të menaxhmentit

- Shkathtësi të dëshmuara në punë në grupe dhe organizim të ndërmarrjes apo të ngjashme;

- Shkathtësi të mirë në punën me kompjuter;

- Njohja e mirë e gjuhëve zyrtare në të lexuar dhe në të shkruar, gjuha angleze e dëshiruar.

- Por, të gjithë kandidatët specifikisht duhet të plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit

 17 paragrafëve 17.1 dhe 17.2 pika (d),(f),(k) dhe (i) të Ligjit mbi ndërmarrjet publike.

 1. INFORMATË PËR PROCEDURËN E KONKURIMIT

Kandidatët për Kryeshef Ekzekutiv, duhet t’i dorëzojnë provat e mëposhtme:

Shënim shtesë:

Ky proces i rekrutimit do të monitorohet nga përfaqësuesit e Projektit Britanik për Rekrutim në Pozita të Larta.  Kandidatët njoftohen se emrat, notimi dhe emërimi i kandidatëve me notimin më të lartë në këtë konkurs mund të publikohen në faqen e këtij projekti dhe në faqen e Komunës së Prishtinës në internet dhe se me aplikimin për këtë pozitë do të konsiderohet se ata e kanë dhënë pëlqimin për publikimin në fjalë.

 

Na osnovu odredaba člana 21. stav 21.3 Zakona o javnim preduzećima br. 03/L-087 (“Službeni list Republike Kosovo“ br. 31/2008), Odbor direktora LJP „Autobuska stanica“ A.D., Priština, na sednici održanoj dana 10.12.2018. godine, doneo je odluku da raspiše:

K O N K U R S

za

Položaj: Izvršni direktor Lokalnog javnog preduzeća „Autobuska stanica“ A.D. Priština.

 1. GENERALNO

Kandidat za ovaj položaj mora biti osoba sa poznatim integritetom, koja ispunjava uslove kvalifikacije, kriterijume nezavisnosti, mora imati potrebno stručno iskustvo i potrebno obrazovanje, te mora ispunjavati ostale uslove propisane odredbama Zakona o javnim preduzećima.

Kao preduzeće želimo da iskorenimo korupciju, povećamo prihode i smanjimo rashode; radujemo se prijavama od kandidata koji žele da imaju vodeću ulogu u ovoj interesantnoj promeni u budućnosti.

 1. MANDAT IZVRŠNOG DIREKTORA

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora na mandat od 3 (tri) godine, sa mogućnošću produženja za još jedan mandat. Odbor može u bilo koje doba, većinom glasova, raskinuti ugovor bez navođenja razloga.

 1. NAKNADA ZA RAD IZVRŠNOG DIREKTORA

Naknadu za rad i beneficije izvršnog direktora utvrdiće Odbor direktora Lokalnog javnog preduzeća „Autobuska stanica“  A.D. u skladu sa izjavom o politikama naknada za rad u LJP.

 1. OPIS POSLOVA
 • U saradnji sa ostalim službenicima preduzeća, sprovodi razvojne politike preduzeća usvojene od strane Odbora direktora;
 • Odgovoran je za sprovođenje svakodnevnih aktivnosti preduzeća;
 • U saradnji sa ostalim službenicima preduzeća izrađuje poslovni plan preduzeća i predlaže isti Odboru direktora na odobrenje;
 • Naročito vodi računa o podizanju imidža i ugleda preduzeća prilikom kontakata sa medijima i trećim licima;
 • Izveštava Odboru direktora preduzeća.
 1. STRUČNA KVALIFIKACIJA I SPREMA

U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, da bi bio izabran za izvršnog direktora LJP „Autobuska stanica“ A.D. Priština, kandidat mora ispunjavati sledeće kriterijume:

 • Da ima visoku spremu iz ekonomske ili pravne oblasti ili dipl. saobraćajni inženjer, diplomirani mašinski inženjer ili diplomirani inženjer elektrotehnike, informacione tehnologije, društvenih nauka, ili iz drugih oblasti povezanih sa aktivnostima u kojima posluje preduzeće;
 • Da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva - najmanje na visokom nivou rukovođenja;
 • Dokazane veštine u grupnom radu i organizaciji preduzeća ili slično;
 • Dobre veštine u radu na računaru;
 • Dobro usmeno i pismeno poznavanje službenih jezika, engleski jezik je poželjan.
 • Ali, svi kandidati moraju konkretno ispunjavati uslove kvalifikacije iz člana 17. stavovi 17.1 i 17.2 tačka (d), (f), (k) i (i) Zakona o javnim preduzećima.
 1. INFORMACIJE O POSTUPKU KONKURISANJA

Kandidati za izvršnog direktora moraju dostaviti sledeće dokaze:

 • Prijavu za zaposlenje, zajedno sa popunjenom i potpisanom kontrolnom listom, detaljnim CV-om, motivacionim pismom, dokazom o zaposlenju i stručnim i akademskim kvalifikacijama, uverenjem od nadležnog suda da kandidat nije pod istragom koje nije starije od 6 meseci i dokaz o državljanstvu Kosova.
 • Prijava za zaposlenje i kontrolna lista dokumentacije (koja mora biti popunjena i potpisana), kao i izjava pod zakletvom, mogu se preuzeti online na: http://www.stacioniautobuseve-pr.com/
 • Izjava pod zakletvom se mora potpisati u trenutku podnošenja prijave. Dokumenti i dokazi koji su podneti za ranije oglase neće biti uzeti u obzir. Reference o zaposlenju se ne moraju podneti u ovoj fazi. Kandidati sa nekompletnom ili neodgovarajućom dokumentacijom će biti odbijeni. U slučaju potrebe mogu se tražiti originalni dokumenti.
 • Dokumentacija se mora nalaziti u zatvorenoj koverti i predaje se arhivi Lokalnog javnog preduzeća „Autobuska stanica“ A.D., Priština, ulica „Bill Klinton“ b.b., Priština, adresirana za Odbor direktora.
 • Lokalno javno preduzeće „Autobuska stanica“ A.D. Priština pruža jednake mogućnosti za zaposlenje svim građanima Kosova i raduje se prijavama svih muškaraca i žena iz svih zajednica na Kosovu.
 • Konkursni rok je otvoren 30 kalendarskih dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi.
 • Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona: 038 550 377.

Dodatna napomena:   

Ovaj proces regrutacije nadgledaće predstavnici Britanskog projekta za regrutaciju na visoke položaje. Kandidati se obaveštavaju da imena, vrednovanje i imenovanje kandidata sa najvišim ocenama na ovom konkursu mogu biti objavljeni na sajtu ovog projekta i sajtu opštine Priština, a samim podnošenjem prijave za ovaj položaj smatraće se da su isti dali saglasnost za navedeno objavljivanje.

 

TAGS: Stacioni i AutobusevePrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 390
Kategoria Menaxhment
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015
for Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC