Shpërndaje
	 	 

Bazuar ne Ligjin per Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves, Nr. 03/L-149, Rregulloren nr. 02/2010, per Procedurat e Rekrutimit ne Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves, Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit shpall:

KONKURS

Titulli i punes: Zyrtar i Larte Ligjor
Kategoria funksionale jKoeficienti: 8
Numri i references: 55/2018
I pergjigjet: Drejtorit te Dcpartamentit Ligjor
Vendi: Prizren
Detyrat dhe pergjegjesite: Nen mbikeqyrjen e Drejtorit te Departamentit Ligjor i kryen detyrat dhe pergjegjesit e meposhtme

Detyrat dhe pergjegjesite:

1. Harton planet e punes ne pajtim me mbikeqyresin per zbatimin e detyrave te percaktuara ne baze te objektivave dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e ketyre;
2. Ne bashkepunim me mbikeqyresin analizon dhe vlereson realizimin e objektivave dhe planit te punes te departamentit dhe harton raporte mbi progresin e arritur si dhe rekomandon permiresime nese kerkohen;
3. Ben hulumtime dhe analiza qe nderlidhen me aktet normative brenda fushes se pergjegjesise se ministrise dhe jep rekomandime,keshilla,udhezime per menaxhmentin e ministries;
4. Udheheq grupet punuese per hartimin dhe zhvillimin e legjislacionit primar dhe sekondar dhe ndihmon stafin tjeter te ministries per hartimin e legjislacionit si dhe siguron qe permbajtja dhe forma e project akteve normative te jete e sakte dhe identike ne gjuhe zyrtare;
5. Siguron pajtueshmerine e projektligjeve dhe akteve te tjera nenligjore me Kornizen Kushtetuese dhe me lcgjislacionin ne fuqi ne Kosove dhe legjislacionin e Bashkimit Evropian si dhe merr pjese ne hartimin e strategjise legjislative te ministries;
6. Harton aktet tjera juridike,kontrata,marreveshje nga fushe veprimtaria e ministrise,metodologji dhe procedura per mbikeqyrjen e zbatimit te legjislacionit si dhe jep opinionc ligjore;
7. Bashkepunin me ministrine e drejtesise per perfaqesimin e ministrise ne konteste gjyqesore dhe koordinon aktivitetet legjislative me institucionet tjera ne fushen e legjislacionit;
8. Kryen edhe detyra tjera ne perputhje me ligjet dhe rregulloret te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyeshme kohe pas kohe nga mbikeqyresi.

Shkollimi i kerkuar, pervoja, aftesite dhe karakteristikat personale:

Diploma universitare,fakulteti juridik minimum 3 vite pervoje pune profesionale; Njohuri dhe pervoje ne hartimin,harmonizimin e legjislacionit dhe akteve juridike; Njohuri te ligjeve dhe rregulloreve te aplikueshme ne fushat e pergjegjesise se ministrise; Shkathtesi ne komunikim planifikim te punes dhe udheheqje te ekipit;
Shkathtesi hulum tuese,analitike,vleresuese dhe formulim te rekomandimeve dhe keshillave profesionale;
Aftesi per permbushje te detyrave dhe puneve nen presion;
Shkathtesi kompjuterike te aplikacioneve te programeve ( Word,Excel,Power Point,ACCESS,Internetit.
Njohuri te mire te mire te gjuhes angleze,e deshirueshme.

Procedurat e konkurrimit:
• Konkursi eshte i hapur per te gjithe kandidatet

Data e mbylljes se konkursit: Konkursi eshte i hapur pesembedhjet (15) dite pas

Data e fundit e aplikimit eshte: 12.12.2018

Aplikacionet e derguara nepermjet pastes, me pulle postare, ne diten e fundit te shpalljes, konsiderohen te vlefshme.

Paraqitja e kerkesave: Aplikacioni merret dhe dorezohet ne zyren 27 te Ministrise se Kulturcs, Rinise dhe Sportit, Sheshi “Nena Tereze” nr. 44. Per informata shtese kontaktoni ne numrin 038211449 ( apo ne ueb-faqen http://www.mkrs-ks.org/).

 

TAGS: Ministria e Kultures, Rinise dhe SportitPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 652
Kategoria Juridik
Skadon 160 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US