Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Praktikant/e
Shpërndaje
	 	 
KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

 

SEKRETARIATI

Në baze te Rregullores nr. 08/2017 për praktikantë në Gjykata dhe Sekretariatin e KGJK-es për kohë të caktuar, në kohëzgjatje prej  ditës  se  themelimit  te  mërdhenjes  se  punës  ne  praktike  deri me 28/02/2019..

Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës 

shpall:

K  O  N  K  U  R S

Nr. 13/2018

Për praktikantë (me pagesë) sipas marrëveshjes dhe mbështetjes financiare nga Agjencinë Gjerman për bashkëpunim dhe Zhvillim (GIZ).

 1. Sekretariati i KGJK-së………………………………………………………………….1 praktikantë

Përshkrimi i detyrave të punës

Titulli i pozitë s: Praktikantë

Nëpunësi mbikëqyrës: Vepron nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejt të Drejtorit te Sekretariati  në KGJK-se dhe Administratori i Gjykatës përkatëse, cakton praktikantet  ne njësitë  përkatëse varësisht nga vlerësimi.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 1. Ndihmon gjyqtarët për përgatitjen e lendeve për seanca dëgjimore dhe veprime tjera
 2. Ndihmon në hulumtime në hartimin dhe përgatitjen e memorandumeve te politikave dhe memorandumeve ligjore
 3. Ndihmon në hartimin dhe përgatitjen e draft vendimeve, opinioneve dhe pune te tjera brenda zyrës.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidati/ja duhet të jetë i diplomuar në Fakultetin Juridik ;
 • Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar
 • Shkathtësi të mira ligjore;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në përpilimin me shkrim të drafteve juridike, duke përfshirë aftësinë në përpilimin e dokumenteve ligjore, si dhe shkathtësi komunikimi në të folur

VEREJTJE:

 • Procedura e konkursit është hapur për të gjithë kandidatët të jashtëm dhe
 • Procesi i rekrutimit do te jete i hapur, transparent, konkurrues dhe i bazuar ne
 • Konkursi është publikuar më 27/nëntor/2018 dhe mbyllet 11/ dhjetor /2018
 • Inkurajohen kandidatët nga komunitetet jo-shumice te aplikojnë në këtë

Aplikacionet mund t’i merrni dhe ta shkarkojnë në Ueb faqen e KGJK-së. (www.gjyqesori-rks.org) dhe t’i dorëzoni tek Adresa: Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës/ Zyra e Pranimit, Rruga « Luan Haradinaj » nr.133 (ish ndërtesa e Gjykatës supreme), Prishtinë, Kosovë.

Shkarko Aplikacionin

Aplikacioni pas skadimit të afatit të konkursit nuk pranohen. Për shkak të numrit të madhë të kërkesave të pranuara vetëm kandidatët e përzgjedhurë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Aplikacionet duhet të plotësohen qartë dhe lexueshëm në njërën nga gjuhët zyrtare të Re publ ikës së Kosovës Në aplikacion duhet të shënohen të gjitha të dhënat e kërkuara. Duhet të përcaktohet saktësisht vendi dhe pozita për të cilën konkurron. Aplikacionit duhet t’i bashkëngji ten dokume nte t e nevojshme për konkurrim, siç janë:

 • kopja e diplomës/ certifikata universitare, (apo dëshmia relevante)i,
 • kopja e letërnjoftimit / një dokumenti identifikues
 • certifikata qe nuk është zhvilluar procedura

Nëse aplikacionit nuk ia bashkëngjitni dokumentet e duhura dhe nuk e plotësoni atë me shënime të sakta, ju vetë do ta humbni rastin për t’u futur në listën e ngushtë.

 • Në rast të ndonjë pyetje apo paqartësi mund të kontaktoni zyrtaren e personelit në numrin e telefonit: 038-200-17-144.

 

TAGS: Keshilli Gjyqesor i KosovesPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1781
Kategoria Juridik
Skadon 161 ditë
Orari Intern
Lokacioni Prishtinë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US