Shpërndaje
	 	 

JOB OPENING

The Kosovo Women’s Network (KWN) announces a job opening for a Project Coordinator. This is a full-time job, with potential opportunities for long-term work, based on performance. The initial contract is expected to start in December 2018.

Please send a CV and a letter of interest in English to info@womensnetwork.org with the subject: “KWN Job Opening - Project Coordinator” by 26 November, 5pm.

Minimum requirements:

 • Strong commitment to furthering gender equality in Kosovo, the region, and more broadly
 • Outstanding written and oral communication skills in English and Albanian.
 • Knowledge of gender-based violence and the relevant legal framework in Kosovo
 • Sensitivity and careful approach in carrying out activities related to gender-based violence
 • Strong interpersonal skills and ability to collaborate well with a team and with other, diverse non-governmental organizations
 • Experience meeting and/or collaborating with Kosovo institutions highly desirable
 • Knowledge of the role of the Ombudsperson Institution
 • Prior experience with project management and/or gender-based violence desirable but not required
 • Public speaking skills welcome
 • Attention to detail essential
 • Ability to work and problem-solve independently
 • Self-motivated

Responsibilities will include working closely with other KWN team members, member organizations and public institutions in order to raise awareness about the role of the Ombudsperson Institution and other institutions providing services to persons who have suffered gender-based violence. More specifically this will include meeting and jointly planning activities with institutions; coordinating an innovative public outreach campaign together with other KWN staff members; organizing street events in different cities; organizing in-depth thematic workshops for activists and organizations on this theme; collecting and analyzing data from institutions; drafting one or more policy briefs with recommendations for institutions; and collaborating with other KWN staff for advocacy related to gender-based violence. 

Delayed and incomplete applications will not be accepted. No phone calls please. KWN will not accept phone calls on behalf of applicants, and such calls could harm applicants’ chances in applying for this position.

POZITË E HAPUR

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) shpallë pozitë të hapur për Koordinator/e i/e Projektit. Kjo pozitë është me orar të plotë, me mundësi vazhdimi bazuar në performancë. Kontrata do të fillojë në dhjetor 2018.

Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe një letër motivuese në gjuhën anglezeinfo@womensnetwork.org, deri më 26 nëntor, në ora 17:00, me titull: “KWN Job Opening – Project Coordinator”.

Kandidatët/et e suksesshëm/e duhet të plotësojnë kërkesat minimale:

 • Angazhim maksimal për të avancuar barazinë gjinore në Kosovë, rajon dhe më gjerë;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në të shkruar dhe në të folur në gjuhën shqipe dhe angleze;
 • Njohuri për dhunën me bazë gjinore dhe kornizën ligjore përkatës në Kosovë;
 • Ndjeshmëri dhe qasje të kujdesshme gjatë aktiviteteve që lidhen me dhunën me bazë gjinore;
 • Aftësi të forta ndërpersonale dhe aftësi për të bashkëpunuar mirë me një ekip dhe me organizata të tjera joqeveritare të ndryshme;
 • E dëshirueshme përvoja e bashkëpunimit me institucionet e Kosovës;
 • Njohuri për rolin e Institucionit të Avokatit të Popullit;
 • Përvoja e mëparshme në menaxhim të projekteve dhe/ose dhunën me bazë gjinore, e dëshirueshme por jo e nevojshme;
 • Aftësi për prezantim publik;
 • Kujdesi ndaj detajeve është thelbësor;
 • Aftësi për të punuar dhe zgjidhur problemet në mënyrë të pavarur;
 • Të jetë i/e motivuar.

Përgjegjësitë do të përfshijnë bashkëpunimin e ngushtë me anëtaret tjera të ekipit të RrGK-së, organizatat anëtare dhe institucionet publike me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit për rolin e Institucionit të Avokatit të Popullit dhe institucioneve të tjera që ofrojnë shërbime personave që kanë përjetuar dhunë me bazë gjinore. Më konkretisht kjo do të përfshijë takimet dhe planifikimin e përbashkët të aktiviteteve me institucionet; koordinimin e një fushate inovative të informimit publik së bashku me anëtaret e tjera të ekipit të RrGK; organizimi i ngjarjeve të ndryshme në rrugë në qytete të ndryshme; organizimi i punëtorive tematike për aktivistët dhe organizatat në këtë temë; mbledhjen dhe analizimin e të dhënave nga institucionet; hartimi i një ose më shumë raporteve të politikave me rekomandimet për institucionet; dhe bashkëpunimi me ekipin e RrGK-së për avokim në lidhje me dhunën me bazë gjinore.

Aplikacionet e dërguara me vonesë dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do të pranohen. Telefonatat tek stafi i RrGK-së do të rezultojnë në uljen e pikëve për kandidatët/et potencial/e.

 

TAGS: Rrjeti i Grave te KosovesPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1700
Kategoria Menaxhment
Skadon 176 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US