Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike
Vende të lira (7) - Ditët e kulturës Shqiptare në Austri, Slloveni dhe Gjermani
Shpërndaje
	 	 

Ministria e Diaspores dbe Investimeve Strategjike
Prishtine,
Dt.05.11.20 /8
Bazuar ne nenin 12 (paragrafi 4) te Ligjit Nr. 03/ L -149 per Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves, Ligjin Nr. 04/L-077 Per Marredheniet e Detyrimeve si dhe Planin e Punes per vitin 2018, Ministria e Diaspores dhe lnvestimeve Strategjike (MDlS), ben kete:
Shpallje te Konkursit Publik
per Marreveshje per Sherbime te Vecanta

Informacion per sfondin:
Ministria e Diaspores dhe Investimeve Strategjike sipas planifikimeve per v1tm 2018 realizon ne projektet te cilat jane ne harmoni me aktivitetet e MDIS-s dhe te cilat projekte hyne ne kuader te organizimeve te “Diteve te Kultures Shqiptare ne Diaspore – 2018” dhe ne harmoni me PVP-n 2018.
Bazuar ne Ligjin Nr. 04/L-095 per Diasporen dhe Mergaten e Kosoves perkatesisht nenin 4 ne paragrafi 1.2. Ministria e Diaspores ndihmon ne promovimin, ruajtjen, kultivimin e identitetit kulturor, gjuhesor dhe arsimor te mergimtareve dhe paragrafin 1.12. te po ketij neni Ministria e Diaspores, bashkepunon dhe i koordinon aktivitetet me institucionet e tjera shteterore, komunale, shoqerine civile dhe me organizatat e shoqatat brenda e jashte Kosoves per permiresimin e pozites se diaspores dhe te mergates.
Dukt: marre·per baze edhe Planin e Punes per vitin 2018, te MDIS ka miratuar projektet qe do te zbatohenne kuader te organizimit te “Diteve te Kultures Shqiptare ne Diaspore”.
Me rekomandim te grupit punues, ne baze te projekteve te aprovuara paraprakisht, kerkohet
qe ne kuader te realizimit aktiviteteve te Diteve te Kultures Shqiptare ne Diaspore, Ministria e Diaspores dhe Investimeve Strategjike, te shpalle konkursin publik per marreveshje per sherbime te ves;anta per angazhimin e artisteve per keto organizime, permes marreveshjeve per sherbime te veçanta si vijon:

l. Ditet e Kultures Shqiptare ne Austri. (30 nentor 2018):
• 1 Vokalist, 1 Gitarist, 1 Baskitar, dhe 1 Baterist. {aplikimi dergohet ne e-mailin: Elis.Badalli@rh-gov.net)

2. Ditet e Kultures Shqiptare ne Slloveni. (24, 25 nentor 2018)
• 1 Soprano-kengetar dhe 1 Pianist. (aplikimi dergohet ne e-mailin: Elis.Badalli(@rks­ gov.net)

3. Ditet e Kultures Shqiptare ne Gjermani. (02 Dhjetor 2018)
• 1 Kengetar. (aplikimi dergohet ne e-mailin: Elis.Badalli@rks-gov.net)

Tarifat e sherbimit te ketyre artisteve esbte e negociuar nga komisioni perzgjedhes.

Aktet ligjore dhe nenligjore qe e rregulJojne rekrutimin:
Perzgjedhja behet ne pajtim me nenin 12 (paragrafi 4) te Ligjit Nr. 03/L-149 per Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves, Ligjin Nr. 04/L-077 Per Marredheniet e Detyrimeve. Ne kete konkurs zbatohet nje procedure e thjeshtesuar e rekrutimit.

Paraqitja e kerkesave:
Marrja dhe dorezimi i kerkesave behet ne e-mail adresat e lartcekura, sebashku me dokumentacionet perkatese.
Per informata me ti! hollesishme mund ta kontaktoni zyren e Divizionit per Burime Njerezore.
Tel. 038 200 17 024, pre} ores 8:00 – 16:00.

Konkursi mbetet i hapur 5 dite kalendarike, nga dita e publikimit, qe nga data: 05. 11. 2018 deri me: 09.11.2018 deri neora: 16:00.

Kerkesat e mangeta refuzohen. Aplikimet e dorezuara nuk kthehen!
Vetem kandidatet e perzgjedhur ne listen e shkurter do te kontaktohen.
Kandidatet e perzgjedhur ne listen e ngushte do te ftohen ne interviste nepermjet telefonit.

Ministria e Diaspores dhe lnvestimeve Strategjike mirepret aplikacionet nga te gjithe personat e gjinisi! mashkullore dhefemerore, nga te gjitha komunitetet.

 

TAGS: Ministria e Diaspores dhe Investimeve StrategjikePrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 847
Kategoria Art & Dizajn
Skadon 165 ditë
Orari Temporary
Lokacioni
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US