Ministria e Infrastrukturës
Asistent/e Administrativ/e në Njpsh-Mitrovicë
Shpërndaje
	 	 

SHPALLJA E REKRUTIMIT
Oglas za regrutiranje 

Institucioni:Ministria e Infrastrukturës
Institucija
:Ministarstvo Infrastrukture 

Institucioni/institucijaMI/MIkërkon të punësojë(titullin e pozitës)

në(departamentin/drejtoratin/divizionin,njësinë)e /želi da regrutuje (naziv posla u odeljenju/direkciji,diviziji ili sektoru) Departamenti i Patent Shoferit/Departman za Vozačke dozvole
Titulli i vendit të punës 
/Naziv radnog mesta:Asistent/e Administrativ/e në Njpsh-Mitrovicë – Njpsh-Prishtiinë/Administrativni Asistent u Jvd-Mitrovica - Jvd-Priština

Kategoria funksionale dhe grada e vendit të punës? Niveli administrativ 3grada 12 (BKK5), Funkcionalna kategorija i stepen radnog mestaAdministrativni nivo 3-stepen 12 (BKK 5),

Numri i referencës së vendit të punës/Broj radnog mesta/RN00003914

(Shënoni saktësisht por me pak fjale detyrat dhe përgjegjësitë kryesore)/(Naznačite tačno i kratkim rečima glavne odgovornosti):

 • Ofron  mbështetje të shumëllojshme administrative dhe teknike përfshirë postën zyrtare, telefonatat, skanimin, faksimi dhe kopjimin e dokumenteve si dhe pritjen e palëve
 • Ruan dhe mirëmban kopjet elektronike dhe fizike të dokumenteve të ndryshme, dosjeve dhe të dhënave tjera
 • Pranimi ,kontrollimi dhe regjistrimi I dokumentacionit te kandidateve për testim.
 • Paraqitja e provimit dhe formimi i listave te kandidateve te cilët i nënshtrohen provimit nga pjesa teorike dhe praktike.
 • Përgatit raportet financiare -ditore, javore mujore dhe vjetore dhe dërgimi i tyre ne MI.
 • Bënë mbledhjen e rezultateve dhe e përcjell për analizën të mëtejme tek zyrtari për zhvillim.
 • Evidentimi i te dhënave te kandidateve ne librin Amë.
 • Kryen detyra shtesë sipas nevojave dhe kërkesës së eprorëve.
 • Pruža raznovrsnu administrativnu i tehničku podršku uključujući službenu poštu, telefonske pozive, skeniranje, slanje faksa i kopiranje dokumenata, kao i prijem stranaka
 • Čuva i održava elektronske i fizičke kopije različitih dokumenata, datoteka i drugih podataka
 • Prijem, kontrola i registracija dokumentacije kandidata za testiranje.
 • Prijavljivanje ispita i formiranje spiskova kandidata koji polažu teorijski i praktični deo ispita.
 • Priprema finansijske izveštaje - dnevne, nedeljne, mesečne i godišnje i dostavlja ih MI.
 • Prikuplja rezultate i prosleđuje ih za dalju analizu službeniku za razvoj.
 • Evidentiranje podataka kandidata u Matičnoj knjizi.
 • Izvršava dodatne zadatke u skladu sa potrebama i zahtevima pretpostavljenih. 

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim-Uslovi za učešće na regrutaciji

(Shënoni kushtet për pjesëmarrje në procesin e rekrutimit sipas ligjit për shërbimin civil/Navedite uslove za učešće u procesu regrutacije po Zakonu Javne Službe/ 

Procedurat e konkurrimit-Procedure konkurisanja

Shënoni nëse procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatë të jashtëm si dhe nëpunës civilë ekzistues ose nëse është procedurë e brendshme vetëm për nëpunës civilë ekzistues -Navedite da li je procedura konkurisanja javna za spoljne kandidate, ili da li je procedura interna samo za postojeće civilne službenike

Procedura e konkurrimit është e hapur për gjithë kandidatet te jashtëm si dhe për nëpunës civil/ Procedura konkurisanja je objevljena i za javne sluzbenike koji rade u intitucije .

Shkollimi i kërkuar/Minimum obrazovanja koje se zahteva:

(Shënoni shkollimin që kërkohet realisht për këtë vend pune/(Navedite stepen obrazovanja koje se realno traži za ovo radno mesto)/

 • Shkolla e mesme/ Srednja škola 

Aftësitë,përvoja dhe atributet tjera që kërkohen/Veštine, iskustvo idruge osobine koje se zahtevaju.
(Përshkruaj aftësitë, përvojën dhe vetitë personale të cilat janë të kërkuara dhe të cilat munden më qenë të dëshiruara.Këto duhet të kenë lidhje me punën dhe të jenëobjektive./(Opišite sposobnosti, iskustvo i lične osobine koje se zahtevaju kao i one koje su poželjne. One moraju da budu povezane sa radon i da budu objektivne.

 • Kërkohet shkollimi i mesëm
 • Së paku tri (3) vjet
 • Njohuri lidhur me  procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të njohur administrativo-teknike ;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët;
 • Aftësi koordinimi dhe mbikëqyrje të punës së personelit në nivelin administrativ dhe teknik;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access); 
 • Potrebno je srednje obrazovanje i obuka u odgovarajućim oblastima
 • Najmanje tri (3) godine
 • Poznavanje standardnih administrativnih/tehničkih procedura u poznatoj administrativnoj-tehničkoj oblasti;
 • Sposobnost samoinicijativnog rada u okviru utvrđenih planova i procedura;
 • Dobre veštine komunikacije, uključujući sposobnost tumačenja informacija, davanja uputstava i prenošenja informacija drugima;
 • Sposobnost koordinacije i nadgledanja rada osoblja na administrativnom i tehničkom nivou;
 • Računarske veštine u programskim aplikacijama (Word, Excel, Power Point, Access) 

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin/ Zakonski i podzakonski akti koji regulišu zaposljavanje 
(Shënoni një përshkrim të shkurtë të përzgjedhjes dhe të rregulloreve ekzistuese që rregullojnë rekrutimin - Navedite kratak opis izbora i postojećih pravilnika koji regulišu zapošljavanje

Nëpunësit e shërbimit Civil të Republikës së Kosovës i nënshtrohen Sipas Ligjit për Shërbimin Civil Nr. 03/L-149/Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Sluzbi, - Rregullorja nr 21/2012 për Avancimin në  Karrierë të Nëpunësve Civilë/ Uredba br. 21/2012 O Napredovanju u Karijeri Civilnih Službenika

Rregullores nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës dhe standardeve të sjelljes dhe etikes të përshkruara në kodin e mirësjelljes së shërbimit civil/Uredbe br. 02-2010 o procedurama regrutacije u Civilnu Službu Kosova i standardima ponašanja i etikeopisanih u kodeksu ponašanja civilne službe 

Kohëzgjatja e emërimitVremenski rok imenovanja:                                                                              

Kohezgjatja e kontratës     PA AFAT- I KARRIERES

(Naznačite ako je imenovanje na odredjeno ili na neodredeno vremei vremenski rok)/Neograničeno,  u Karijeri 

Data e mbylljes së konkursit/Datum zatvaranja konkursa:                                                                                        

(Shënoni kohëzgjatjen e konkursit dhe datën e mbylljes/ Naznačite vremenski rok trajanja konkursa i krajni rok)

Nga  26.10.2018  deri 09.11.2018  në ora 16:00/ od 26.10.2018  do 09.11.2018  u 16:00 časova 

Paraqitja e kërkesave/Prijeva zahteva
(Shënoni vendin ku dhe kur mund të merren formularët e aplikacionit si dhe vendin ku duhet tëdorëzohen dhe adresa e plotë e institucionit pranues) / ( Navadite kako i gde se mogu dobiti obrasci za konkurisanje, mesto gde ih treba predati kao i tačna adresa institucije koja će ih primiti)

 

TAGS: Ministria e InfrastrukturesPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 602
Kategoria Administratë
Skadon 165 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Mitrovicë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US