Zyra e Kryeministrit
Zyrtar i Lartë për Planifikim të Politikave
Shpërndaje
	 	 

ZYRA E KRYEMINISTRIT vazhdon afatin e konkursit për këtë vend të  punës:

Një (1) Zyrtarë i Lartë për Planifikim të Politikave

Numri i referencës: ZKM-ZPS-005

Koeficienti: 8

Detyrat dhe përgjegjësitë: Nën mbikëqyrjen e Drejtorit të Zyrës për Planifikim Strategjik kryen detyrat dhe përgjegjësitë si vijojnë:

 • Merr pjesë në identifikimin, shqyrtimin dhe përpilimin e politikave të Qeverisë, veçanërisht në fushat e politikave ekonomike;
 • Ofron këshilla në mënyrë që dokumentet strategjike dhe planifikuese të zhvilluara nga Qeveria të jenë në pajtim me prioritetet e  përgjithshme të Qeverisë, përfshirë edhe obligimet që dalin nga procesi i integrimit evropian, si dhe siguron konsistencën dhe ndërlidhjen mes tyre;
 • Përfaqëson Zyrën për Planifikim Strategjik në proceset kryesore planifikuese të Qeverisë dhe në veçanti siguron që prioritetet dhe politikat e Qeverisë të pasqyrohen në dokumentet operacionale vjetore, afatmesme si dhe në planifikimin buxhetor të Qeverisë;
 • Koordinon punën mes agjencive përkatëse të qeverisë për të siguruar koordinimin dhe integrimin e politikave me objektiva afat-gjata;
 • Ofron këshilla në lidhje me rekomandimet që vijnë si pjesë e koncept dokumenteve, të cilat dorëzohen për shqyrtim në Mbledhjen e Qeverisë, dhe që ndërlidhen drejtpërdrejt me politikat dhe prioritetet e Qeverisë;
 • Jep kontributet për Planin dhe Raportin Vjetor të Qeverisë nga pikëpamja strategjike dhe e politikave të Qeverisë;
 • Kryen analizat për politikat për probleme ndër-sektoriale, të cilat janë njëkohësisht prioritete qeveritare;
 • Ofron ndihmë ministrive për proceset që janë të ndërlidhura me zhvillimin e politikave,
 • Sipas kërkesës së Drejtorit, jep këshilla ad hoc mbi çështje strategjike të politikave dhe kryen detyra tjera të ndërlidhura me përshkrimin e punës.

   Kualifikimi, përvoja e punës dhe aftësitë:

 • Diplomë universitare në fushën e ekonomisë ose ndonjë fushe tjetër përkatëse nga shkencat shoqërore.
 • Përvojë pune përkatëse profesionale së paku tri (3) vite në institucionet e Kosovës, në organizata qeveritare dhe joqeveritare ndërkombëtare, që veprojnë në Kosovë ose jashtë saj, ose organizata tjera relevante vendore;
 • Njohuri të mira të procesit politikbërjes dhe të planifikimit të përgjithshëm strategjik në kuadër të Qeverisë së Kosovës, si dhe të procesit të integrimit evropian.
 • Kapacitet intelektual për të kuptuar sfidat ekonomike, sociale dhe të politikave me të cilat ballafaqohet Kosova;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në hartimin e dokumenteve strategjike, politikave, planeve, analizave, raporteve dhe dokumenteve tjera qeveritare;
 • Aftësi të mira organizative, koordinimi, komunikimi, si dhe aftësi për të punuar nën presionin e kohës;
 • Njohuri të shkëlqyeshme në të shkruar dhe të folur të gjuhës shqipe ose serbe (preferohet të dyja) dhe të gjuhës angleze;
 • Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit, veçanërisht në programet e Microsoft Office-it.

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT

Zyra e Kryeministrit ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës  dhe mirëpret aplikacionet  nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo shumicë kanë të drejtë  për përfaqësim të drejtë dhe proporcional  ne organet e shërbimit civil siç specifikohet  në nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 03/L-149  për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Aplikacionit duhet ti bashkëngjiten  dokumentet përcjellëse  si vijon: Formulari i plotësuar i aplikimit, dëshminë për kualifikimet arsimore dhe profesionale ( diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara nga MASHT-i), dëshminë e përvojës se punës, dy referenca.

Kërkesa për punësim dhe përshkrimi i punës mund të merret në recepcionin e  ndërtesës së  Qeverisë së Republikës së Kosovës (rruga Nëna Terezë p.n.). Formularin zyrtar për aplikim, mund ta gjeni edhe në Web faqen : http://www.kryeministri-ks.net/; http://www.kryeministri-ks.net/zck/.

Dokumentacioni duhet të dorëzohen në Divizionin e burimeve njerëzore, Ndërtesa e Qeverisë, kati i IV, zyra nr. 406.

Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe ai i pakompletuar me të dhënat e kërkuara do të konsiderohet i pavlefshëm.

Për  shkak të  numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kandidatet e përzgjedhur në listën e ngushtë do ti nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistimit.

Kohëzgjatja e emërimit sipas LSHC, duke përfshirë periudhën e punës provuese një (1) vjeçare.

Vazhdohet afati i konkurrimit  edhe 7 ditë kalendarike, nga data  08/02/ 2019 deri me datë 14/02/ 2019, deri në orën 16:00.

Kërkesat e dërguara  pas datës së fundit të  konkurrimit nuk do të pranohen.

Për informata shtesë, ju lutemi telefononi në numrat: 038 200 14 818 dhe 038 200 14 817.

 

TAGS: Zyra e Kryeministrit te KosovesPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 414
Kategoria Të tjera
Skadon 65 ditë
Orari
Lokacioni Prishtinë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US