Komuna e Gjakovës
Zyrtar për Arsimin Parashkollor dhe Fillor
Shpërndaje
	 	 

Në bazë të nenit 11 dhe 18 të Ligjit numër 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregullores numër 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, si dhe nenit 2 paragrafi 2 të Statutit të Komunës, Komuna e Gjakovës shpall:

S H P A L L J E  E  R E K R U T I M I T

Njësia: Drejtoria për Arsim

Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Arsimin Parashkollor dhe Fillor

Niveli i pagesës: sipas koeficientit 6.0

Numri i ekzekutuesve: 1 (një)

Numri i referencës: RN00004301

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Në bashkëpunim me udhëheqësin e sektorit harton dhe zhvillon planet e punës, gjithnjë në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e këtyre objektivave;
 • Analizon legjislacionin, politikat dhe procedurat lidhur me arsimin parashkollor dhe Fillor, si dhe rekomandon përmirësime me qëllim të ofrimit të shërbimeve dhe produkteve cilësorë ne arsimin parashkollor dhe Fillor;
 • Ndihmon në hartimin dhe zhvillimin e legjislacionit, politikave, strategjive dhe procedurave standarde si dhe dokumentet tjera për arsimin parashkollor dhe Fillor;
 • Monitoron mbarëvajtjen, dhe zhvillimin e edukimit dhe arsimimit parashkollor dhe Fillor në gjithë komunën në përputhje me dokumentet strategjike të MASHT-it;
 • Mbështet dhe këshillon institucionet e arsimit parashkollor dhe Fillor për gjithëpërfshirjen e fëmijëve në institucionet parashkollore dhe Fillore, si dhe sigurimin e një mjedisi të përshtatshëm edukativ;
 • Analizon programet dhe modulet që aplikohen për akreditim në edukimin parashkollor dhe Fillor, si dhe rekomandon përmirësimin e tyre;
 • Mbikëqyr zbatimin e legjislacionit dhe strategjive për arsimin parashkollor dhe Fillor, si dhe harton raporte periodike dhe sipas nevojës për procesin e zbatimit të legjislacionit dhe strategjive për arsimin parashkollor dhe Fillor;
 • Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyersi;

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:

Të drejtë për punësim kanë të gjithë personat e moshës madhore të cilët kanë zotësi për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë e duhur për kryerjen e detyrave të punës.

Procedura e konkurimit: e hapur për kandidatët e jashtëm si dhe nëpunësit civil ekzistues.

Shkollimi i kërkuar: Diplomë universitare në edukim, filozofik, filologjik apo shkenca sociale;

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera:

 • 2 vite përvojë pune profesionale;
 • Njohuri dhe përvojë në fushën e arsimit;
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme lidhur me arsimin;
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit).

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin:

Procesi i rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës është i paraparë me Ligjin numër 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren numër 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil dhe Rregulloren numër 21/2012 për Avancimin në Karrierë të Nëpunësve Civil.

Kohëzgjatja e emërimit: në kohë të pacaktuar.

Puna provuese: 12 muaj.

Afati i konkursit: Konkursi është i hapur pesëmbëdhjete (15) ditë kalendarike nga data e publikimit (nga 31.01.2019 deri 14.02.2019).

Dokumentet e kërkuara:

Diploma mbi kualifikimin e noterizuar, Diplomat e lëshura nga Institucionet Shkollore jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara (kopje); Vërtetimi për përvojën e punës (kopje); Certifikata qё nuk jeni nёn hetime (origjinal); Dokumenti i identifikimit (kopje).

Dokumentet e pranuara nuk kthehen.

Paraqitja e kërkesave:

Aplikacionet merren në Qendrën e Informimit, kati përdhes në ndërtesën e administratës së Komunës së Gjakovës si dhe mund të shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Gjakovës, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në Zyrën e Pranimit apo të dërgohen me postë në këtë adresë: Komuna e Gjakovës, Rr. “UÇK” nr. 53, 50000 Gjakovë, Zyra Personelit, Kati III

“Shërbimi civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.

Komunitet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, si specifikohet ne nenin 11. paragrafin 3 të Ligjit nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

-Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen. -Për shkak të numrit të madh të kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

TAGS: Komuna e Gjakoves, KosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 499
Kategoria Edukim
Skadon 65 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Gjakovë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US