Komuna e Vitisë
Një Edukatore, 5 Mësimdhënës/e dhe një Pastrues/e
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Në bazë të nenit 35 paragrafi 1 dhe 5 të Ligjit mbi arsimin parauniversitar të Republikës së Kosovës Nr.04/L-032 dhe udhëzimit administrativ të MASHT Nr.13/2011, dhe Ligjit të Punës Nr.03/212 neni 8 pika 1, 2,Ligjin mbi Shërbimin civil të Republikës së Kosovës Nr.03/L-147,NENI 4 ,PIKA 4, si dhe Udhëzimi Administrativ i MASHT-it Nr.06/2015 mbi përzgjedhjen dhe pranimin e kuadrit arsimor,Drejtoria e Arsimit shpall:

K O N K U R S   P U B L I K

SHFMU’’Njazi Rexhepi’’në Sllatinë e Eperme -Një (1) edukatore, zv.deri në kthimin e punëtorës nga pushimi i lehonisë. SHFMU’’Dëshmorët e 5 Prillit’’në Smirë -Një (1) mësues klasor, zv.deri në kthimin e punëtorës nga pushimi i lehonisë. SHFMU,,Halil Alidema’’në Pozhoran Një (1) mësues klasor,zv.deri në kthimin e punëtorës nga pushimi i lehonisë. SHFMU,,Kenan Halimi’’në Gjylekar -Një (1) arsimtar për lëndën Gjeografi Ed.Qytetare zv.deri në kthimin e punëtorës nga pushimi i i lehonisë. SHFMU,,Ndre Mjeda’’në Kabash,paralelja e ndar fizike në Dobellde -Një (1) arsimtar për lëndën Gjuhë Shqipe me kohë të pacaktuar. SHML.Gjimnazi,,Kuvendi i Lezhës’’në Viti -Një (1) profesor për lëndën Matematikë për 16 orë mësimore SHFMU,,Dëshmorët e Vitisë’’në Viti,paralelja e ndar fizike në Drobesh -Një (1) puntor teknik (pastrues)Si të Aplikoni

Kandidatët të cilët konkurojnë për pozitën e puntorit teknik,duhet ti plotësojnë këto kushte: -Të ketë diplomën e shkollës së mesme-fillore, -Të ketë çertifikatën e lindjes, -Të ketë çertifikatën se nuk është nën hetime, -Të ketë çertifikatën e gjendjes shëndetësore. Kandidatët të cilët konkurojnë për këto vende të punës duhët të kenë përgaditje përkatëse – profesionale, fakultetin (diplomën).Në mungesë të kandidatëve me përgaditje përkatëse profesionale do të mirren në shqyrtim kandidatët me përgaditje përkatëse profesionale më të ulët.Kërkesat dhe aplikacionet për konkurim mirren dhe dorëzohen në Drejtorinë e Arsimit të komunës së Vitisë.Afati i konkurimit është 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit  në mjetet e informimit publik
Shikime 178
Kategoria Edukim
Skadon 1 ditë
Orari Full-Time
Lokacioni Viti
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob