Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Si të Aplikoni

Paraqitja e kërkesave:
  • Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Ministrinë e Administratës Publike, Zyra e Personelit, dhoma  nr.  320,  kati  III  ,  ndërtesa  e  Pallatit  të  Shtypit,  Prishtinë,  ose nëpërmjet  adresës  elektronike  në  linkun:  http://mks-gov.net.  Aplikacionit  i bashkëngjiten  kopjet  e  dokumentacionit  mbi  kualifikimin,  të  diplomuarit  në universitetet   jashtë   vendit   t’ia   bashkëngjisin   dëshminë   e   nostrifikimit   të diplomës; dëshminë për përvojën e punës; dëshminë se nuk është në hetime apo i dënuar për vepër penale (e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se data e shpalljes së këtij  konkursi)  dhe  dokumentacionet  e  tjera  të  nevojshme,  që  kërkohen  për vendin e punës.
  • Aplikantët duhet të paraqesin CV-në dhe letër motivimin me shpjegim të qartë dhe me shembuj nga përvoja profesionale ne fushën e planifikimit strategjik, mendimit kreativ, aftësia për zgjidhjen e problemeve, orientim drejt rezultateve, lidershipit, menaxhimit, bashkëpunimit kolegial, përshtatja me ambientin e punës dhe ndërgjegjshmëria në punë, se si përvoja dhe shkathtësitë përputhen me kërkesat e vendit të punës
  “Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e Shërbimit Civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3, të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.
  • Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara do të
  • Në rast të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur dhe të ftuar në intervistë duhet t’i sjellin për verifikim dokumentet origjinale.
  Për informata të hollësishme, mund të kontaktoni znj. Sala Shala në tel: 038-20030620, prej orës 8:00 – 16:00.
Shikime 372
Kategoria Të tjera
Skadon Pa përcaktuar!
Orari Full-Time
Lokacioni Prishtinë
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob